Rozwiązania dla Twojej firmy.

IBM, HPE, Microsoft, a może Open Source - zawsze pomożemy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla Twojej organizacji i jej poziomu dojrzałości.

Zarządzanie wymaganiami

partner-logo

Definiowanie wymagań dotyczących oprogramowania w zespole roboczym przypomina pisanie utworów w zespole muzycznym. W obu przypadkach konieczne jest odpowiednie zrównoważenie umiejętności i współpracy. Należy również skupić się na uzyskaniu harmonii poszczególnych elementów, tak, aby całość była warta więcej niż poszczególne części.

Organizacje na całym świecie muszą podołać coraz większym naciskom na to, aby szybko dostarczać produkty
i usługi wysokiej jakości, jednocześnie dostosowane do wciąż ewoluujących celów biznesowych. Ze względu na kilka czynników osiągnięcie tego celu jest nadal trudne.

Kadra zarządzająca stara się dostosować zespoły projektowe do strategicz- nych wizji organizacji. Interesariusze starają się zdefiniować swoje potrzeby dla jak największego rozwiązania. Z kolei analitycy projektowi i kierownicy projektów starają się usprawnić współpracę, aby wszystkie strony odniosły wspólnie sukces. Trudności są o tyle większe, że wiele zespołów jest obecnie rozproszonych pod względem geograficznym, przez co współpraca stwarza więcej problemów niż kiedykolwiek dotąd.

IBM Rational DOORS Next Generation

Oprogramowanie IBM Rational DOORS Next Generation to rozwiązanie do definiowania wymagań, które poma­ga ujednolicać rozumienie potrzeb i spo­sobu ich zaspokojenia w zespole opra­cowującym produkty i usługi przy użyciu platformy współpracy (Jazz). DOORS NG jest dostosowany szczegól­nie do potrzeb procesów tworzenia oprogramowania.

Oferuje członkom zespołów możliwe do dostosowania i dobrze zabezpieczone widoki projektu, które w czasie rzeczywistym przedstawiają informacje na temat nowych artefaktów, komentarzy i wymagań, na których członkowie zespołów powinni skoncen­trować swój wysiłek. Możliwość poglą­dowego spojrzenia na bieżący zbiór wymagań, a także wzięcia udziału w rozmowach na temat dodatkowych informacji, daje zespołom lepszy wgląd w sytuację oraz kontrolę nad nią.

Oprogramowanie Rational DOORS Next Generation umożliwia zespołom tworze­nie dokumentów tekstowych z rozbudo­wanym formatowaniem i diagramów procesów biznesowych, a także opra­cowywanie diagramów przypadków użycia, szkicowanie interfejsów użyt­kownika oraz rozrysowywanie i tworze­nie scenariuszy. W ten sposób interesa­riusze mogą zrozumieć zmiany oraz ich wpływ na projekt. Użytkownicy DOORS NG mają możliwość pracowania z narzędziem z poziomu przeglądarki internetowej.


IBM Rational DOORS Next Generation oferuje:

 • Zaawansowane środowisko pracy zespołowej do zarządzania wymaganiami w sposób zgodny z dobrą praktyką inżynierską, a także zespołowe projektowanie systemów złożonych i wbudowanych; różne wersje IBM Rational DOORS bezproblemowo współdziałają ze sobą.
 • Zaawansowana obsługa technologii WWW pozwalająca na stosowanie rozbudowanego formatowania tekstu, diagramów i grafiki do dokumentowania wymagań.
 • Zintegrowane narzędzia do zarządzania wymaganiami, które mogą podnieść jakość prac projektowych, programistycznych oraz testów w całym cyklu prac nad oprogramowaniem.
 • Rozbudowane funkcje planowania i zarządzania cyklem życia w sposób zgodny z normami branżowymi i wymaganiami formalno-prawnymi.
Więcej

IBM Rational DOORS

Narzędzie IBM Rational Doors (wcześniej Telelogic DOORS) zostało zaprojektowane w celu wsparcia identyfikacji, śledzenia, analizy i zarządzania zmianami wymagań oraz zapewnienia zgodności ze standardami przemysłowymi. DOORS jest kompletnym rozwiązaniem do zarządzania wymaganiami bazującym na platformie IBM Jazz. Narzędzie składa się z cześci serwerowej z dostępem przez przeglądarkę www oraz opcjonalnie z klienta działającego po stronie stacji roboczej. Oba interfejsy zapewniają pełen dostęp do funkcjonalności wspierających identyfikowanie, analizę i zarządzanie wymaganiami w projektach wytwarzania oprogramowania, produktów czy systemów przemysłowych. Na zaprezentowanym interfejsie użytkownika przedstawiono specyfikację wymagań zapisaną w postaci modułu oraz dodatkowych relacji śledzenia z innymi dokument wymagań czy testów. Rational DOORS umożliwia rejestrowanie, monitorowanie i analizowanie zmian w informacjach, zarządzanie tymi zmianami i spełnienie wymogów formalno-prawnych.


IBM Rational DOORS Next Generation oferuje:

 • Zarządzanie wymaganiami: wszechstronne środowisko zarządzania wymaganiami.
 • Śledzenie pochodzenia: kojarzenie wymagań z elementami projektu, planami testów, instrukcjami testowania i innymi wymaganiami.
 • Skalowalność: skalowalne rozwiązanie, które można dostosować do zmieniających się potrzeb w zakresie zarządzania wymaganiami.
 • Test Tracking Toolkit: zestaw narzędzi Test Tracking Toolkit dla środowisk testowania ręcznego, który umożliwia powiązanie wymagań z instrukcjami testowania.
 • Integracja: zarządzanie zmianami wymagań w ramach prostego predefiniowanego systemu proponowania zmian lub bardziej rozbudowanego, konfigurowalnego przepływu pracy opartego na rozwiązaniach Rational do zarządzania zmianami.
Więcej

Zarządzanie Cyklem Życia Aplikacji (ALM)

partner-logo partner-logo

Powszechnie używane narzędzia wspierające rozwój oprogramowania nie potrafią wymieniać między sobą informacji, co prowadzi do powielania w nich funkcjonalności i konieczność żmudnego i narażonego na błędy przenoszenia między nimi danych. Wybór narzędzi dokonywany jest zwykle pod kątem zaspokojenia potrzeb każdego zespołu z osobna co z czasem całkowicie blokuje dalszy rozwój strategii departamentu odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania. Oczywistym wnioskiem jest konieczność dążenia do konsolidacji dyscyplin inżynierii oprogramowania na poziomie integracji repozytoriów danych i ujednolicenia narzędzi, eliminując powielanie ich podstawowych funkcji.

Zgodnie a tą koncepcją, efektywne narzędzia wspierające pracę zespołów developerskich powinny obsługiwać cały zintegrowany cykl produkcyjny (ang. Application Lifecycle Management). ALM ma za zadanie zintegrować kluczowe dyscypliny projektowe jak zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianami i konfiguracjami oraz zarządzanie procesami zapewnienia jakości. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, narzędzia ALM powinny bazować na solidnych fundamentach, które zapewnią możliwość pomiaru efektywności procesów wytwarzania oraz współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

IBM Rational Collaborative Lifecycle Management

IBM Rational Collaborative Lifecycle Management oferuje zestaw narzędzi dzięki któremu możliwe jest zaadresowanie zagadnień jakości na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Trzonem rozwiązania jest platforma Jazz która stanowi repozytorium wszystkich artefaktów związanych z rozwojem aplikacji, jest zaawansowaną platformą komunikacja i pracy grupowej oraz oferuje możliwości monitorowania procesu rozwoju i przyjętych miar (KPI), generowania raportów, wczesnego wykrywania zagrożeń, planowania prac i zarządzania zespołami projektowymi.


Koncepcja zintegrowanego środowiska ALM oparta jest na 5 podstawowych zasadach:

 • Planowanie w oparciu o dane dostarczane w czasie rzeczywistym.
 • Pełna audytowalność wszystkich artefaktów.
 • Współpraca dostępna w kontekście projektów.
 • „Development Intelligence” – funkcjonalności narzędzi klasy Business Intelligence dostępne dla procesu wytwórczego.
 • Ciągłe usprawnianie procesów na podstawie analizy danych historycznych.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania IBM Rational Collaborative Lifecycle Management możliwa jest pełna transparentność prac zarówno w zespołach jak i pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za poszczególne fazy realizacji projektów. Różne grupy mają pracują na jednym repozytorium powiązanych danych.


Więcej

Microsoft Visual Studio oraz Microsoft Team Foundation Server

Dzięki zestawowi narzędzi Visual Studio oraz ich połączeniu z Microsoft Team Foundation Server możliwe staje się zaimplementowanie pełnego zintegrowanego procesu wytwarzania aplikacji. Proces w narzędziach Microsoft zaczyna się od zrozumienia potrzeb klienta, po czym przechodzi w implementacje oraz kończy się na wdrożeniu aplikacji. Narzędzia pozwalają na śledzenia powiązań wymagań ze zmianami kodu aplikacji, wydań czy rezultatów prowadzonych testów. Funkcjonalności dostarczane przez narzędzia Microsoft pozwalają na dostarczanie oprogramowania lepiej dostosowanego do potrzeb klienta w szybszy i pewniejszy sposób.


Oto najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania Microsoft Visual Studio oraz Team Foundation Server:

 • Planowanie pracy i śledzenie postępu realizacji projektu
 • Modelowanie aplikacji
 • Wbudowany mechanizm kontroli wersji kodu
 • Wsparcie dla procesów ciągłej integracji
 • Zarządzanie środowiskami testowymi
 • Wsparcie dla automatycznego wdrażania aplikacji
Więcej

Wdrożenia metodyk zwinnych (Agile)

partner-logo partner-logo

Przedsiębiorstwa i zespoły tworzące oprogramowanie znajdują się pod coraz większą presją — oczekuje się od nich dostarczania oprogramowania o wysokiej jakości, które jednocześnie będzie dobrze wpisywać się w stale ewoluujące cele biznesowe. Odpowiedzią na te oczekiwania mają być praktyki programowania zwinnego (ang. agile), jednak ich wdrożenie napotyka w praktyce na szereg trudności.

Od zespołów często oczekuje się realizacji coraz większej liczby aplikacji bez angażowania dodatkowych zasobów, a nawet przy zaangażowaniu mniejszych zasobów niż do tej pory; wiele zespołów musi pracować w geograficznym rozproszeniu, co istotnie utrudnia efektywne współdziałanie; w wielu organizacjach nie udaje się stosować spójnych, powtarzalnych procesów przy realizacji różnych projektów w odrębnych jednostkach organizacyjnych.

IBM Rational Team Concert

Oprogramowanie Rational Team Concert oferuje zaawansowane funkcje planowania przydatne dla zespołów stosujących metodykę Scrum, Open Unified Process (OpenUP), Scaled Agile Framework (SAFe) i tradycyjne kaskadowe podejście. W rezultacie ułatwia realizację i optymalizację procesów zwinnych, iteracyjnych i tradycyjnych w różnych projektach i różnych zespołach. Wbudowane funkcje pomagają śledzić postępy i organizować retrospekcje, planować wydania i sprinty, porządkować zaległości i wizje produktów, wielokrotnie wykorzystywać te same szablony procesów i dostarczać rezultaty projektu w trybie ciągłym. Tablice znane Kanbana, wykresy pozostałych prac w funkcji czasu (ang. Burndown) i wykresy Gantta pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów i uzyskiwanie oprogramowania wysokiej jakości.

Rational Team Concert zawiera funkcje automatyzujące procesy i ułatwiające ich uporządkowaną realizację oraz egzekwowanie optymalnych metodyk prowadzących do przewidywalnych wyników. A ponieważ nie ma dwóch takich samych projektów i organizacji, oprogramowanie umożliwia konfigurowanie reguł rządzących procesami pod kątem potrzeb konkretnego zespołu, projektu lub organizacji. Pracę można rozpocząć od dowolnego z gotowych modeli procesów dołączonych do programu, a następnie definiować i optymalizować reguły już w toku projektu. Rational Team Concert sprzyja praktycznej implementacji podstawowych zasad wydajnej metodyki zwinnej: skracaniu iteracji, angażowaniu klienta i częstych, zautomatyzowanych kompilacji. W pełni konfigurowalne mechanizmy prowadzące użytkowników przez procesy automatyzują implementacje niemal dowolnej metodyki dostarczania oprogramowania i znajdują zastosowanie w zespołach stosujących techniki zwinne, iteracyjne i tradycyjne.


Więcej

Microsoft Team Foundation Server

Oprogramowanie Microsoft Team Foundation Server oferuje zaawansowane funkcje planowania przydatne dla zespołów stosujących metodykę Scaled Agile Framework, Scrum, CMMI i tradycyjne formalne kaskadowe podejście. Narzędzia pozwalają na modyfikację istniejących szablonów procesów i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb organizacji. Łatwość użycia narzędzia pozwala na jego szybkie wdrożenie nawet w mniej doświadczonych zespołach i umożliwia uzyskanie szybkich korzyści biznesowych.

Więcej

Organizacja procesu testowania oprogramowania

partner-logo partner-logo

IBM Rational Quality Manager

Oprogramowanie IBM Rational Quality Manager jest środowiskiem planowania i uruchamiania testów, sterowania przepływem pracy, śledzenia wyników i raportowania wskaźników. Umożliwia współpracę, wykorzystuje role użytkowników i jest sterowane potrzebami biznesowymi — pozwala ocenić, w jaki sposób decyzje projektowe i dostarczane produkty wpływają na cele i wyniki biznesowe oraz w jakim stopniu są z nimi zgodne. Jego zadaniem jest zwiększenie efektywności pracy zespołów projektowych, zmniejszenie liczby defektów oraz skrócenie czasu dostarczania produktów.

Zadaniem produktu IBM Rational Quality Manager jest ułatwienie współpracy w zespołach poprzez umożliwienie bezproblemowego współużytkowania informacji, wykorzystanie automatyzacji w celu przyspieszenia realizacji zadań projektowych oraz gromadzenie wskaźników umożliwiających zarządzanie projektem. Te informacje ułatwiają podjęcie decyzji o przekazaniu testowanej aplikacji na kolejny etap. Dzięki wykorzystaniu pakietu IBM Rational Quality Manager, w celu wdrożenia sterowanego jakością procesu produkcji oprogramowania, zespoły projektowe są w stanie zapewnić zgodność wytwarzanych aplikacji z przyjętymi celami biznesowymi.

Więcej

IBM Rational Quality Manager

HPE Quality Center jest platformą zapewnienia jakości, która pozwala na skalowanie procesu testowania od pojedynczego projektu do kompleksowych projektów i wydań aplikacji. HPE Quality Center pozwala na zarządzanie jakością aplikacji zgodnie z procesem i najlepszymi praktykami zapewnienia jakości dla dowolnych metodyk wytwarzania aplikacji dostępnych na rynku. Narzędzie HPE wspiera procesy identyfikowania i zarządzania wymaganiami, zarządzanie wydaniami i defektami oraz planowanie i wykonanie zaplanowanych testów. Wszystkie wymienione funkcjonalności pozwalają na kompleksowe możliwości raportowania oraz śledzenie współpracy nad projektem pomiędzy różnymi rolami projektowymi.

Więcej

Microsoft Team Foundation Server

Oprogramowanie Microsoft Team Foundation Server oferuje zaawansowane funkcje planowania przydatne dla zespołów stosujących metodykę Scaled Agile Framework, Scrum, CMMI i tradycyjne formalne kaskadowe podejście. Narzędzia pozwalają na modyfikację istniejących szablonów procesów i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb organizacji. Łatwość użycia narzędzia pozwala na jego szybkie wdrożenie nawet w mniej doświadczonych zespołach i umożliwia uzyskanie szybkich korzyści biznesowych.

Więcej

Automatyzacja testów

partner-logo partner-logo

Rozwiązania do testowania automatycznego nieustannie dostarczają informacji zwrotnych zespołom programistycznym, pozwalając na pełną integrację testowania w procesie tworzenia oprogramowania. Umożliwiają prowadzenie testów na wcześniejszych etapach prac i większe pokrycie produktu testami, eliminując tradycyjne wąskie gardła, takie jak niedostępność środowisk testowych. Rozbudowane rozwiązania do testowania automatyzują testy interfejsu użytkownika, testy integracyjne, testy wydajności oraz wirtualizację usług.

IBM Rational Test Workbench

IBM Rational Test Workbench oferuje funkcje testowania funkcjonalnego, testowania integracji i testowania wydajności przydatne przy pracy nad wysoce zintegrowanymi i złożonymi aplikacjami. Możliwość projektowania testów przy użyciu kreatorów, bez pisania kodu, przyspiesza przygotowania zestawów wymaganych testów, natomiast integracja z programem IBM Rational Quality Manager sprzyja efektywnej pracy zespołowej i ułatwia korelowanie priorytetów z celami na wszystkich etapach integracji.

Dzięki Rational Test Workbench, można wizualizować połączenia i zależności między usługami i komponentami w celu zaplanowania strategii testowania integracji. Usługi niedostępne do testowania można zastąpić zaślepkami (ang. Stubs) i dzięki temu realizować testy integracji w trybie ciągłym, istotnie ograniczając ryzyko wystąpienia błędów w aplikacji. Raporty o pokryciu wskazują procesy i usługi pokryte testami oraz te, które jeszcze nie są uwzględnione w testowaniu. Pomagają tym samym w optymalizacji prac nad testami.


Oto najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania Rational Test Workbench:

 • Upraszcza tworzenie testów dzięki możliwości testowania według konspektu i opracowywania testów bez pisania kodu.
 • Umożliwia szybkie opracowywanie złożonych scenariuszy testów wydajnościowych bez pisania skryptów, przy wykorzystaniu wizualnych modeli testów wydajności i obciążeń.
 • Pozwala na wcześniejsze, kompleksowe i ciągłe testowanie integracyjne obejmujące zależności między sprzętem, oprogramowaniem i chmurą.
 • Precyzyjnie emuluje obciążenia, umożliwiając generowanie obciążeń serwerowych odzwierciedlających realistyczne scenariusze z udziałem użytkowników.
 • Jest produktem rozszerzalnym, obsługuje standardy i protokoły potrzebne we współczesnych środowiskach testowania.
Więcej

IBM Rational Functional Tester

IBM Rational Functional Tester to narzędzie do zautomatyzowanego testowania funkcjonalnego i regresyjnego. Oprogramowanie to udostępnia funkcje zautomatyzowanego testowania funkcjonalnego, regresyjnego, testowania interfejsu GUI i testowania w oparciu o dane. IBM Rational Functional Tester obsługuje szeroką gamę aplikacji, w tym aplikacje z interfejsem WWW, .Net, Java, Siebel, SAP, aplikacje działające na emulatorze terminalu, aplikacje PowerBuilder, Ajax, Adobe Flex, Dojo Toolkit, GEF, dokumenty Adobe PDF i aplikacje dla platform zSeries, iSeries, pSeries.


Oto najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania Rational Functional Tester:

 • Testowanie według scenariuszy: upraszcza wizualizację i edycję testów dzięki zastosowaniu języka naturalnego i zrzutów ekranu.
 • Testowanie zautomatyzowane: umożliwia automatyzowanie testów przy użyciu technologii ScriptAssure testów przystosowanych do częstych modyfikacji interfejsu użytkownika.
 • Testowanie w oparciu o dane: umożliwia wykonywanie tej samej serii czynności na różnych zestawach danych testowych.
 • Skrypty testów: połączenie rejestracji czynności użytkownika z licznymi opcjami konfiguracji i inteligentnymi mechanizmami aktualizacji skryptów.
 • Integracja: Integracja z oprogramowaniem IBM Rational Team Concert i IBM Rational Quality Manager zapewnia dostęp do elementów pracy oraz obsługę zasobów logicznych lub złożonych testów w ramach zarządzania konfiguracją oprogramowania (SCM).
Więcej

IBM Rational Test Virtualization Server

IBM Rational Test Virtualization Server umożliwia tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie zwirtualizowanych aplikacji z myślą o uproszczeniu testów i zwiększeniu ich wydajności. Przyspiesza budowanie złożonych środowisk testowych i umożliwia prowadzenie testów integracyjnych na wcześniejszych etapach cyklu tworzenia oprogramowania oraz zwiększenie częstotliwości takich testów.

Rational Test Virtualization Server pomaga w wyeliminowaniu zależności wpływających na testowanie aplikacji, przyspiesza przygotowania do testów i umożliwia ograniczenie kosztów infrastruktury.


Oto najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania Rational Test Virtualization Server:

 • Modelowanie i symulowanie rzeczywistego zachowania systemów w celu przyspieszenia tworzenia i testowania oprogramowania.
 • Tworzenie komponentów wirtualnych za pomocą wizualnych edytorów i kreatorów.
 • Aktualizacja, wielokrotne wykorzystanie i współużytkowanie środowisk zwirtualizowanych z myślą o większej wydajności i adaptacji do zmian w bazowych systemach oraz danych.
 • Integracja z innymi narzędziami w celu optymalizacji wydajności i zarządzania jakością.
Więcej

HPE QuickTest Professional

HP QuickTest Professional jest bardzo zaawansowanym, a zarazem prostym narzędziem wspomagajacym pracę testera przy automatyzacji testów funkcjonalnych i regresyjnych. Główną zaletą narzędzia jest prostota podczas tworzenia i zarządania skryptami, w czym pomaga rozbudowany interfejs graficzy. W odróżnieniu od innych aplikacji na rynku, HP QTP umożliwia automatyzację aplikacji standalone i web. Jednocześnie narzędzie to umożliwia automatyzacje testów na różnych platformach systemowych takich jak: Java, .Net, SAP; Oracle; Siebel, Silverlight, Web Services, Terminal Emulator, itd.

Więcej

HPE LoadRunner

HP LoadRunner to narzędzie firmy Hewlett Packard Enterprise, służące do testowania aplikacji poprzez pomiar zachowania i wydajności systemu pod zadanym obciążeniem. Projekt został zapoczątkowany przez Mercury Interactive w 1999 roku, w 2009 roku przejęty przez HP. Narzędzie HP emuluje środowisko, w którym użytkownicy równocześnie wykonują określone czynności lub mają dostęp do systemu. Aby wykonać te zadania, pracę ręczną zastępuje się wirtualnym użytkownikiem tzw. Vuser. Działania jakie wykonuje Vuser są zwykle zapisane w skrypcie Vuser.

Więcej

Automatyzacja wdrożeń (CI/CD)

partner-logo partner-logo partner-logo

Automatyzacja wdrażania to nie tylko techniczne zautomatyzowanie kolejnych czynności związanych z instalacja i konfiguracją aplikacji, ale również zmniejszenie liczby ludzkich pomyłek na przestrzeni całego procesu produkcji i dostarczania oprogramowania. Istotne jest, aby proces ten był niezawodny i powtarzalny, aby zainteresowane osoby mogły go w kontrolowany sposób bezobsługowo wykorzystywać. Stały dostęp do informacji o przebiegu i historii wdrożenia oprogramowania gwarantuje bezpieczeństwo, wspierane przez system zatwierdzeń i odpowiednie generowanie powiadomień.

Dzięki automatyzacji wdrażania aplikacji możemy odciążyć specjalistów od zadań częstych, dość prostych, powtarzalnych i łatwych do zautomatyzowania. Zautomatyzowane procesy mogą zastąpić żmudne i czasochłonne czynności wykonywane, eliminując przestoje wynikające z oczekiwania zespołów na środowiska. Pozwala to na skupieniu się na bardziej wymagającymi zadaniami, w realizacji których zespoły mogą wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie.

IBM UrbanCode Deploy

IBM UrbanCode Deploy jest produktem pozwalającym na automatyzację wdrożeń z zachowaniem wysokiej wysokiego stopnia kontroli nad zawartością, procesami, środowiskami, bezpieczeństwem i zarządzaniem połączonym ze szczegółowym zrozumieniem technologii, na które wykonywane są wdrożenia. Głównym bytem opisywanym przez UrbanCode Deploy jest aplikacja, której wdrożenie ma zostać wykonane. Aplikacje mogą składać się z wielu indywidualnych komponentów, z których każdy posiada źródło, zawartość do zainstalowania (w postaci plików jar, skryptów SQL, plików batch itp.) oraz szczegółowego procesu opisującego poszczególne kroki instalacji. Aplikacja skojarzona jest ze środowiska, będącymi zasobami fizycznymi lub wirtualnymi, na które wykonywane są jej wdrożenia. Stopień skomplikowania i wielkość środowisk rośnie od małych i prostych środowisk developerskich po duże i złożone środowiska produkcyjne.

Rational Team Concert zawiera funkcje automatyzujące procesy i ułatwiające ich uporządkowaną realizację oraz egzekwowanie optymalnych metodyk prowadzących do przewidywalnych wyników. A ponieważ nie ma dwóch takich samych projektów i organizacji, oprogramowanie umożliwia konfigurowanie reguł rządzących procesami pod kątem potrzeb konkretnego zespołu, projektu lub organizacji. Pracę można rozpocząć od dowolnego z gotowych modeli procesów dołączonych do programu, a następnie definiować i optymalizować reguły już w toku projektu. Rational Team Concert sprzyja praktycznej implementacji podstawowych zasad wydajnej metodyki zwinnej: skracaniu iteracji, angażowaniu klienta i częstych, zautomatyzowanych kompilacji. W pełni konfigurowalne mechanizmy prowadzące użytkowników przez procesy automatyzują implementacje niemal dowolnej metodyki dostarczania oprogramowania i znajdują zastosowanie w zespołach stosujących techniki zwinne, iteracyjne i tradycyjne.

UrbanCode Deploy umożliwia wdrażanie tej samej aplikacji w wielu środowiskach przy użyciu tego samego zautomatyzowanego procesu. Takie rozwiązanie przynosi dodatkowe oszczędności czasu i wzrost wydajności pracy podczas testowania aplikacji oraz właściwego wdrożenia. Stosowany w UrbanCode Deploy model rozproszonych agentów pozwala na jednoczesne wykonywanie procesów na tysiącach maszyn.

IBM UrbanCode umożliwia nadzór nad zależnościami między komponentami, a tym samym wdrażanie ich we właściwej kolejności. Optymalizacja pozwala na integrację wdrożenia aplikacji z elementami infrastruktury, takimi jak systemy równoważenia obciążenia; w ten sposób możliwe jest na przykład usunięcie puli serwerów z systemu równoważenia obciążenia, wdrożenie komponentów oprogramowania na serwerach w puli i umieszczenie serwerów z powrotem w puli — od początku do końca w ramach zautomatyzowanego procesu. Z każdą aplikacją skojarzony jest model środowisk, w których można ją wdrażać. Środowisko może zawierać jedno lub wiele miejsc docelowych wdrożenia. UrbanCode Deploy umożliwia różne ustawienia konfiguracji przypisane do poszczególnych środowisk.


Oto najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania UrbanCode Deploy:

 • Koordynacja i automatyzacja wdrożeń — produkt umożliwia tworzenie zautomatyzowanych procesów wdrożenia za pomocą edytora graficznego i realizację procesów na tysiącach komputerów jednocześnie.
 • Zarządzanie środowiskami i konfiguracjami — produkt oferuje zaawansowane funkcje zarządzania, które wspomagają zarówno wdrożenia samych tylko konfiguracji, jak i tradycyjne wdrożenia kodu i konfiguracji.
 • Repozytorium artefaktów — umożliwia bezpieczne przechowywanie artefaktów i wspomaga dokumentowanie pochodzenia i zmian.
 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania pośredniego — produkt wykrywa konfiguracje serwera IBM WebSphere Application Server.
 • Zabezpieczenia, zatwierdzanie i powiadomienia — możliwe jest konfigurowanie uprawnień użytkowników, definiowanie kryteriów dopuszczenia do środowisk oraz informowanie osób zainteresowanych o działaniach związanych z wdrożeniem.
Więcej

Jenkins / Cloudbees Jenkins

Jenkins jest otwartym serwerem CICD, który pozwala organizacją przyśpieszyć procesy tworzenia oprogramowania dzięki automatyzacji jego wdrożeń. Jenkins zarządza oraz kontroluje procesy wytwarzania wszelkiego typu, od budowania dokumentów, testowania, pakowania, wersjonowania, wdrażania oraz statycznej analizy kodu dla oprogramowania. Narzędzie pozwala na konfigurację z popularnymi repozytoriami kodu w celu automatycznego uruchamiania procesów wdrożeniowych zaraz po pojawieniu się nowej wersji kodu aplikacji. Projekt został rozpoczęty w 2004 przez Kohsuke Kawaguchi, który pracował w Sun Microsystems. Dzięki aktywnemu wsparciu środowiska Open Source, Jenkins przez ostatnie lata dynamicznie się rozwijał i w marcu 2016 stał się jednym z najbardziej dominujących rozwiązań CICD, które umożliwia wsparcie dla ponad 1 200 różnych technologii w procesach wytwarzania.

W chwili obecnej Jenkins występuje w dwóch wersjach, Open Source Jenkins oraz komercyjnej dostarczanej jako Cloudbees Jenkins.

Więcej

CA Release Automation

CA Release Automation jest sprawdzonym kompletnym rozwiązaniem dedykowanym do zarządzania wydaniami oprogramowania oraz wdrażania koncepcji DevOps oraz ciągłego dostarczania (ang. Continuous Delivery). Platforma CA pozwala na automatyzację i standaryzację zarządzania wydaniami aplikacji od etapu pisania kodu aplikacji po jego optymalizację i stabilizację na środowiskach produkcyjnych.CA Release Automation pozwala na zaplanowanie i zarządzanie procesem wdrożeń w celu usprawniania samego procesu, podniesienie jakości dostarczanego oprogramowania oraz optymalizację pracy zespołu. Rozwiązanie CA jest dostosowane do potrzeb organizacji dzięki zapewnieniu znacznej liczby rozszerzeń pozwalających na integrację z kluczowymi rozwiązaniami z obszaru wytwarzania i utrzymania aplikacji oraz dzięki możliwości skalowania rozwiązania do wsparcia dużych wolumenów danych.

Więcej