Brak odpowiedniego wsparcia narzędziowego i metodycznego i jego wpływ na inżynierie wymagań

Podstawą do opracowania dopasowanego do organizacji procesu prowadzenia projektów są odpowiednio dobrane dobre praktyki, metody zarządzania oraz efektywne narzędzia wspierające. Wybór ich, stanowi wyzwanie i poważny problem dla wielu organizacji. Jeżeli popatrzymy na środowiska w których obecnie prowadzone są projekty, to możemy stwierdzić, że zwykle zespoły analityków, programistów i testerów nie komunikują się ze sobą w sposób efektywny, co negatywnie wpływa na wydajność pracy, koszty i jakość finalnego produktu.

Powszechnie używane narzędzia wspierające prowadzenie projektu nie potrafią wymieniać między sobą informacji, co prowadzi do powielania w nich funkcjonalności i konieczność żmudnego i narażonego na błędy przenoszenia między nimi danych. Wybór narzędzi dokonywany jest zwykle pod kątem zaspokojenia potrzeb każdego zespołu z osobna co z czasem całkowicie blokuje dalszy rozwój strategii departamentu odpowiedzialnego za rozwój IT. Oczywistym wnioskiem jest konieczność dążenia do konsolidacji dyscyplin w ramach projektu na poziomie integracji repozytoriów danych i ujednolicenia narzędzi, eliminując powielanie ich podstawowych funkcji.

Zgodnie a tą koncepcją, efektywne narzędzia wspierające pracę zespołów projektowych powinny obsługiwać cały zintegrowany cykl produkcyjny (ang. Application Lifecycle Management – skrót ALM). ALM ma za zadanie zintegrować kluczowe dyscypliny projektowe jak zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianami i konfiguracjami oraz zarządzanie procesami zapewnienia jakości. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, narzędzia ALM powinny bazować na solidnych fundamentach, które zapewnią możliwość pomiaru efektywności procesów wytwarzania oraz współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Każda organizacja profesjonalnie zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania lub systemów pracuje według ustalonych procesów. Mogą one być udokumentowane w postaci metodyk jak Scrum, OpenUP, EclipseWay , T-Map Next czy Rational Unified Process lub przyjęte jako nieformalne zbiory dobrych praktyk. Wyzwaniem dla wielu organizacji jest adaptacja posiadanych narzędzi do przyjętych procesów, szczególnie gdy procesy te są nowe lub specyficzne dla dziedziny przedsięwzięcia. Wybierając narzędzie, zawsze powinniśmy się kierować jego wsparciem dla aktualnych lub przyszłych procesów używanych w organizacji. Idealną sytuacją jest gdy producent udostępnia w narzędziu różne szablony metodyk jak również umożliwi ich edycję i możliwość tworzenie własnych szablonów od podstaw.

Ocena aktualnego stanu projektu, zarządzanie ryzykiem czy budżetem jest poważnym wyzwaniem w każdym przedsięwzięciu. Dzięki możliwości wglądu w rzeczywiste dane projektowe możliwe jest wczesne podejmowanie decyzji pozwalających ograniczyć ryzyko. Szczególnie istotny z perspektywy kadry zarządzającej czy kierownika projektu staje się element raportowania i planowania prac w oparciu o aktualne dane z przebiegu prac, ewentualnych opóźnień czy danych historycznych z zakończonych wcześniej projektów. Wszelkie zmiany w wymaganiach, problemy technologiczne, odstępstwa od planu, urlopy, przeciągające się zadania czy rozwiązania błędów zgłoszonych przez klientów powinny być możliwe do śledzenia i weryfikowania w czasie rzeczywistym.

Wyciągane wniosków ze zrealizowanych projektów pomaga na znaczne obniżenie kosztów i wzrost produktywności. Narzędzia powinny gromadzić ważne dane projektowych i wspierać kadrę zarządzającą w procesie ich analizy. Oczywistym przykładem zastosowania takich informacji jest weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności. Innym przykładem użycia danych archiwalnych z projektu do retrospekcji jest analiza głównych źródeł błędów i problemów napotkanych w projektach.

W większości organizacji istnieją już różnego rodzaju narzędzia wspierające różne dyscypliny procesu tworzenia oprogramowania adresujące specyficzne potrzeby organizacji. Rezygnacja z nich wiązałaby się ze stratami w jakości obsługi procesów i dlatego, aby cały proces wytwarzania był efektywny, mierzalny i przewidywalny, narzędzia takie powinny być zintegrowane.

Podsumowując wyżej wymienione czynniki wpływające na sukces projektu, można pokusić się o stwierdzenie, że spora część z nich w mniejszym, lub większym stopniu dotyczy Inżynierii Wymagań. Potwierdzają to przeróżne statystyki opracowywane przez organizacje profesjonalnie zajmujące się badaniami rynku, na przykład Standish Group, czy Gartner. Statystyki te od lat wskazują w przybliżeniu te same przyczyny niepowodzeń projektów, wśród których niezmiennie czołowe pozycje zajmują tematy związane z wymaganiami i celami biznesowymi.